top of page
icon3.png

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (User agreement)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 
        การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือ BetterCoin (“เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ เบ็ตเตอร์คอยน์ จำกัด หรือ Better Coin Co., Ltd. (“บริษัท”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัท เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัท” “Better Coin Co., Ltd.” หรือ “เรา”) หมายถึงท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย(“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตาม กฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการ ใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

 

 1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

          เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้อ่าน  เข้าใจยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้ควบคุมหรือดูแลโดยบริษัท (รวมเรียกว่า “ช่องทางของเบ็ตเตอร์คอยน์” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์หรือแอป พลิเคชัน”) ถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้  บริษัทสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัท
   

 2. การสร้างบัญชีของท่าน
          การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและ ตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัท ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ ระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องรายงานให้บริษัทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัท ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น บริษัทมีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท
   

 3. ข้อมูลส่วนตัว
          
  3.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง : 
                - ชื่อ 
                - ที่อยู่อีเมลวันเกิดที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต 
                - ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 
                - รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
                - หมายเลขติดต่อ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต
                - เพศ
                - ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
                - ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้
                - ประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่คุณเชื่อมต่อหรืออาจเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มของเรา และลักษณะที่คุณติดต่อสื่อสารกับ บุคคลเหล่านั้น
                - ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันของเรา และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และ/หรือเว็บไซต์
                - รายละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์
                - ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์

         3.2   ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม จากบริษัท ในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เราร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย หรือจากผู้โฆษณาเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการติดต่อของคุณกับพวกเขา รวมถึงข้อมูล เกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณเข้าเยี่ยมชม การที่คุณใช้บริการของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อมูลผู้พัฒนาหรือผู้เผยแพร่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ให้แก่คุณหรือเรา

         3.3 หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทาง ไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง

         3.4 เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้น ข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายบริษัท ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ
   

 4. บัญชี และการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล

        4.1 เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่บริษัท ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และ ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

        4.2 หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการฯ  ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีควาผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัท สามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่าน ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง

       4.3 ผู้ใช้งานที่จดทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและเลิกใช้บริการฯ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม

       4.4 บริษัท อาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิด หรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

       4.5 บริษัท สงวนสิทธิที่จะลบบัญชีใดๆ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดใช้งาน บัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้

       4.6 สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม และบริษัท ขอให้ผู้ใช้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย

       4.7 บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้
   

 5. ระบบการสะสมแต้ม การแลกแต้มเป็นของรางวัล และการแลกของรางวัล

       5.1 ผู้ใช้จะได้รับแต้มสะสม (“Better Coin”) โดยการการใช้และทำตามเงื่อนไขระบบของบริษัท หรือผ่านการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมอื่นของบริษัท ตามที่บริษัทอาจพิจารณาเป็นครั้งคราว (“กิจกรรมที่มีสิทธิ”) ตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดอันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดย บริษัทขอสงวนสิทธิ์การที่ผู้ใช้จะได้รับ Better Coin เฉพาะกรณีที่ทำตาม ข้อกำหนดของบริษัทครบถ้วนเท่านั้น และบัญชีของคุณไม่ได้ถูกระงับในการเข้าร่วมรับรางวัล

       5.2 เงื่อนไขในการได้รับแต้มสะสมและการแลก Better Coin หากท่านไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านไม่มีสิทธิในระบบการสะสมแต้มและการแลก  Better Coin ทั้งนี้  Better Coin  อาจยกเว้นประเภท/รายการสินค้าจากระบบ การให้รางวัล Better Coin ตามดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว
       
       5.3 Better Coin ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของคุณและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่ในอนาคต Better Coin อาจถูกปรับเงินตราได้โดยบริษัทจะเป็นผู้กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

       5.4 ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่บริษัท กำหนด เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อจำกัด  ที่บริษัท กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ผู้ใช้สามารถแลก BetterCoin เป็นของรางวัล ได้โดยการส่งถึง บริษัทและใช้ BetterCoin เพื่อหักกลบกับราคาซื้อสินค้าที่เลือกเมื่อทำการแลกบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตามที่บริษัท    ได้แจ้งเป็นครั้งคราว การคืนเงินทุกครั้งต้องอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของบริษัท

       5.5 Better Coin ที่คุณแลกจะถูกหักจากยอด Better Coin คงเหลือของคุณ Better Coin แต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบ รายละเอียดบัญชีของคุณบนเว็บไซต์เกี่ยวกับยอดคงเหลือและวันหมดอายุของ Better Coin 

       5.6 เราอาจแจ้งคุณว่า Better Coin โบนัสจะเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมที่มีสิทธิใดโดยเฉพาะเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการที่คุณซื้อจากผู้ขายใดโดยเฉพาะ หรือการเชิญชวนข้อเสนอส่งเสริมการขายใดโดยเฉพาะ เราจะแจ้ง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับรางวัลโบนัสดังกล่าวแก่คุณหากมี เป็นครั้งคราว

       5.7 ถ้าคุณมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวน Better Coin ที่คุณได้เป็นรางวัลจากกิจกรรมที่มีสิทธิ ข้อพิพาทดังกล่าวต้องทำภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันกิจกรรมที่มีสิทธิ เราอาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของคุณ

       5.8 บริษัทไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ อันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้ BetterCoin คุณจะต้องตรวจสอบ กับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณว่าการรับ BetterCoin มีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่

       5.9 บริษัทสงวนสิทธิใน์ (1) การยกเลิกระบบการให้รางวัล Better Coin ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าร่วมระบบการให้รางวัล BetterCoin ซึ่งรวมถึงความสามารถในการได้รับและแลก Better Coin ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน
   

 6. การเปิดเผยข้อมูล
       
        ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงาน ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์ หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้า ถึงข้อมูลนั้นได้ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่านบริษัทจะไม่ รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบ ต่อการกระทำของท่าน
   

 7. การให้ข้อมูลของผู้ใช้

       
  ข้อมูลที่ท่านใส่ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับบริษัที่ท่านเขียนใน เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ฯลฯ ยกเว้นข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงตัวผู้ใช้งาน บริษัทจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มิใช่ความลับของ ผู้ใช้งาน และบริษัทสามารถนำไปใช้ต่อในการโฆษณา หรือพัฒนาบริษัทและอื่นๆ บริษัทไม่อนุญาตให้ท่านเขียนข้อความทีผิดกฎหมาย ข่มขู่ คุกคาม ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความคิดเห็น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้เขียนลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ใช้เขียน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของทางบริษัท
   

 8. ข้อสงวนสิทธ์ิในการใช้ข้อมูล

     
   ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ
       8.1 กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

       8.2 กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

       8.3 กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา

       8.4 กิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ   การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ โดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริม การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ

       8.5 กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

       8.6 กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

       8.7 กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขายการตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้น วัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท) กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรม ที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่ แท้จริงของบริการฯ

       8.8 กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหรือเป็นการร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม

       8.9 กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา

       8.10 กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติ ผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

       8.11 กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิด ด้วยการใช้บ็อท  (BOTs)  เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ  กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ  โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กิจกรรมที่ทำการสอบถามอย่างไม่สมควร และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ควรได้ เช่น การถามคำถามเดียวกัน ซ้ำๆ เกินความจำเป็น และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของบริษัท หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

       8.12 กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ใน 1 ถึงข้อ 12 ข้างต้น

       8.13 กิจกรรมอื่น ๆ บริษัทที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
   

 9. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

       
  9.1 ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดแต่ เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง  ความน่าเชื่อถือ  ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึง  ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณจะไม่กำหนดให้ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ

       9.2 นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดย บริษัทแต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่นๆ ที่บังคับใช้ บริษัทไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใด ก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วย ว่า บริษัทอาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชั่นบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้ งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้
       

 10. การรับรองและการรับประกันของคุณ

         คุณรับรองและรับประกันว่า : คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวล กฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
   

 11. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

          ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้ง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิและกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตก ลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิและกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่ จำกัดในผลงานนั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิความเป็น เจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือ มิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรม ย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของเรา ยกเว้น กรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
   

 12. การละเมิดลิขสิทธิ์

          
  ท่านรับรองว่าการร่วมกิจกรรมของท่านภายใต้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่าการร่วมกิจกรรมภายใต้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของท่านมีการละเมิดสิทธิ ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว  ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิหรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว
   

 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ
       

          เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสวนสิทธิไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้  ต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้ส่งเรื่องและยุติในขั้นตอนสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบัน อนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง 1 ท่านและภาษาการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
   

 14. บทความรับผิดชอบหากบริษัทหรือแอปพลิเคชันไม่สามารถให้บริการต่อต้องปิดตัวลงในอนาคต

          กรณีบริษัทหรือแอปพลิเคชันต้องปิดตัวลงด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามในอนาคต ทางบริษัทและแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเหรียญ หรือทรัพย์สิน มูลค่าใดๆที่ทางผู้ใช้แอปพลิเคชันได้เก็บมา หรือซื้อมาทั้งหมด ท่านยอมรับว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ ได้ บทความรับผิดชอบหากบริษัทหรือแอปพลิเคชันไม่สามารถให้บริการต่อต้องปิดตัวลงในอนาคต   

          หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนการเป็นสมาชิกนี้ โปรดติดต่อบริษัททาง contact@better-coin.com

 

 

bottom of page